Στεγνό καθάρισμα...!!!Το «στεγνό» καθάρισμα, είναι υγρό καθάρισμα. Τα ρούχα βυθίζονται σε ένα διάλυμα με καθαριστικό υγρό που είναι ένας χλωριωμένος διαλύτης. Ο διαλύτης εξατμίζεται σε κλειστό κύκλωμα και επανακτάται, ενώ τα ρούχα στεγνώνουν.Δοχεία με τετραχλωροαιθυλένιο (PER)
 Ο συνηθέστερος διαλύτης γι' αυτή τη διεργασία είναι το τετραχλωροαιθυλένιο που λέγεται και περχλωροαιθυλένιο ή απλά και εμπορικά PER.
Σήμανση επικινδυνότητας σε δοχείο PER
 Το PER όπως και όλες οι χλωριωμένες ενώσεις είναι επικίνδυνο. Αποτελεί πιθανό καρκινογόνο. Προκαλεί ακόμα και σε μικρές συγκεντρώσεις ζαλάδες, ερεθισμό στα μάτια, στο δέρμα ,στο αναπνευστικό σύστημα και βλάβες στο ήπαρ.


Το τετραχλωροαιθυλένιο είναι λιπόφιλο υλικό μικρής πτητικότητας.
Προσκολλάται στα ρούχα όπου παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, και εκπέμπεται με αργούς ρυθμούς στο περιβάλλον.
Αποτελεί σημαντικότατο ρύπο εσωτερικού χώρου.
Ανιχνεύεται ακόμα και στο βούτυρο των ψυγείων, λόγω της τάσης του να εισχωρεί σε λιπόφιλο περιβάλλον.
Συνιστά επίσης περιβαλλοντικό ρύπο του εδάφους.
(Έχει βρεθεί πάντως  βακτήριο που το αποικοδομεί και αντικαθιστά τα χλώρια με Η, προς αιθένιο και υδροχλώριο, μέσω ενζυμικής πορείας 19 σταδίων).


Το τετραχλωροαιθυλένιο παρασκευάστηκε πρώτη φορά από τον Faraday το 1821 με θέρμανση εξαχλωροαιθανίου, που αποσυντέθηκε προς PER και Cl2.


Σήμερα παρασκευάζεται ως εξής:
           CH2(Cl) – CH2(Cl) + 3 Cl2 → Cl2 – C=C - Cl2  + 4 HCl
H αντίδραση καταλύεται από μίγμα KCl και AlCl3
Παράγεται και τριχλωροαιθυλένιο και διαχωρίζονται με απόσταξη.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Αναστάσιος Βάρβογλης, Χημεία και καθημερινή ζωή, Κάτοπτρο 2006